F

جلسۀ کمیتۀ ادغام تشکیلاتی اعضای حـزب وطـن در خارج دایـر گردید

F

 

کمیتۀ ادغام تشکیلاتی مربوط به کمسیون مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج، ساعت 9 و 30 دقیقۀ شام روز دوشنبه، مؤرخ هشتم اکتوبر 2018 ، جلسۀ خویش را تحت ریاست محترم فقیرمحمد ودان بطور «آنلاین» دایر نمود.

جلسه بعد از بحث پیامون آجندای پیشنهادی، پیشبرد کار خویش را مطابق آجدای ذیل، مورد تائید قرار داد:

1 ـ بحث در مورد چگونگی تعمیل مصوبه مؤرخ اول سپتمبر 2018 کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج، پیرامون «ساختارها و میکانیزم ادغام نهادهای شامل پروسۀ تفاهم در شوراهای واحد حزب وطـن در خارج» و درین ارتباط:

الف : بحث پیرامون حوزه های جغرافیایی و کشورهای منفردی که اعضای حزب وطن در آنان حضور و اقامت دارند و طرح پیشنهادات جدید در زمینۀ حوزه های جغرافیایی و کشورهایی که می باید در آنان نیز ساختارهای حزب وطن تشکیل گردند.

ب : بحث پیرامون تعداد، ترکیب و مسوولین گروپ های کاری ادغام تشکیلاتی در حوزه های جغرافیایی و کشورهای منفرد و تعیین آنان. 

ج : بحث در زمینۀ تثبیت وظایف گروپ های کاری ادغام تشکیلاتی در حوزه های جغرافیایی و کشورهای منفرد، بادرنظرداشت مندرجات مصوبۀ مؤرخ اول سپتمبر 2018 کمیتۀ مشترک تفاهم اعضای حزب وطن در خارج، تحت عنوان «ساختارها و میکانیزم ادغام نهادهای شامل پروسۀ تفاهم در تشکیلات واحد حزب وطن در خارج»

د : بحث پیرامون مشخصات و شکل جدول ثبت و راجستر اعضای حزب وطن در خارج.

2 ـ ارایه پیشنهادات و انتقادات اعضای جلسه پیرامون چگونگی پیشبرد امور مربوط به پروسۀ ادغام تشکیلاتی ساختارها و اعضای نامتشکل حزب وطن در خارج.

مطابق به آجندای تصویب شده، کار جلسه در مورد بحث پیرامون بندهای مرتبط مادۀ اول آجندأ آغاز گردید:

الف: مزید بر حوزه های جغرافیایی مصوب جلسۀ مؤرخ اول سپتمبر 2018 کمیتۀ مشترک تفاهم، اعضای کمیتۀ ادغام تشکیلاتی ایجاد حوزه ها و کشورهای جدیدی را جهت تشکیل ساختارهای حزب پیشنهاد ننموده، صرف در مسئله چگونگی ارتباط ساختار حزبی موجود در کشور اوکراین، بنابر وضعیت خاص موجود، با اکثریت نسبی فیصله نمودند که تشکیلات حزبی متذکره عجالتاً به عوض حوزۀ جغرافیایی کشورهای مشترک المنافع، با ساختارهای حزبی در حوزه اروپا و همچنان تصویب گردید که ساختار حزبی موجود در کشور ترکیه نیز با ساختار حزبی در حوزۀ اروپا مرتبط گردند.

ب : در بحث پیرامون تثبیت تعداد، ترکیب و مسوولین گروپ های کاری ادغام تشکیلاتی در حوزه های جغرافیایی و کشورهای منفرد، عده یی از کادرهای حزبی جهت شمول در فهرست اعضای گروپهای مذکور معرفی و بنابر امیدواری جهت شرکت سایر نیروهای منسوب به حزب وطن در پروسۀ تفاهم، تصویب گردید که تکمیل اسامی اعضای گروپ های متذکره و تعیین مسوولین آنان، طی  مشوره های بعدی با مسوولین تمام ساختارهای منسوب به حزب وطن صورت گیرد، تا هیچ نیروی سیاسی منسوب به حزب وطن، از این پروسه مستثنی نگردند.

ج ـ درین بند از مادۀ اول آجندأ، مسودۀ ارایه شدۀ «لایحۀ وظایف گروپ های کاری ادغام تشکیلاتی» مورد بحث قرار گرفته و در نتیجه بعد از تغییرات در مقدمه، مواد سوم و ششم آن، مسودۀ ارایه شده مورد تصویب قرار گرفت.

د ـ درین بخش از کار جلسه طرح ارایه شدۀ جدول ثبت و شمار اعضای حزب، مورد بحث قرار گرفت و در نهایت بعد از تنقیص ثبت برخی مشخصات و تلخیص طرح، جدول متذکره مورد تصویب قرار گرفت.

در عین حال تصویب گردید که رهبری کنونی ساختارهای شامل پروسۀ تفاهم فهرست اسامی و مشخصات اعضای مرتبط به ساختارهای کنونی شان را مطابق به جدول تصویب شدۀ ثبت و شمار اعضای حزب، ترتیب و به جلسۀ بعدی کمیتۀ ادغام تشکیلاتی ارایه نمایند.

2 ـ در بحث پیرامون مادۀ دوم آجندأ، پیشنهادات و انتقادات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته در موارد متذکره تصامیم اتخاذ گردید.

جلسۀ کمیتۀ ادغام تشکیلاتی که ساعت 9 و سی دقیقه شام آغاز گردیده بود، ساعت 11 و نیم شب خاتمه یافت.