محمد ولی

 

 

افتضاح حکومت وحدت ملی تاسطح روابط خارجی کشور


تقسیم وزارت خانه ها براساس سهمیه بندی تنظیمی نتیجه اش این است که وزیر مربوط به تنظیم جمعیت اسلامی سیاست تنظیمش را بر سیاست رسمی دولت اولویت داده بگوید این وزارت تنظیم کننده سیاست خارجی کشور میباشد یعنی مقام ریاست جمهوری را دران دخل وغرض نیست .
درمورد سفر طالبان به پاکستان وزارت خارجه ابراز خوشبینی کرد در حالیکه ارگ جمهوری اسلامی افغانستان از نحوه پذیرایی طالبان بر حکومت پاکستان انگشت انتقاد گذاشت .
گرچه عمر این حکومت طی چند هفته بعدی به پایان میرسد اما تا اخرین روزها هم دو درایور این ماشین بدو سمت مخالف در حرکت هستند .
موضعگیری وزارت خارجه شاید روی دو توجیه تنظیم شده باشد :
-
بدست اوردن حمایت پاکستان درصورت حضور سیاسی طالبان در کشور .
-
سابقه اطاعت جمعیت اسلامی از دساتیر وهدایات پاکستان ودوام ان از جانب صلاح الدین ربانی پسر مرحوم برهان الدین ربانی . حقیقت همین است که استاد ربانی در خدمتگذاری به پاکستان پیش قدمتر ازرهبران سائر تنظیم ها بود که سپردن همه تجهیزات ووسایل دفاعی کشور به پاکستان برطبق یک پروتوکول مظهر این صداقت وصمیمیت ربانی مرحوم به پاکستان میباشد حال:

پسر کو ندارد نشان ازپدر
تو بیگانه خوانش مخوانش پسر

وجه مشترک میان تنظیمهای جهادی وطالبی از دستور پذیری پاکستان تا شیوه های جنگی خرابکاری وویرانگری و ترویج نفاق ملی تا معنویت مشترک مبنی بر تفکر بنیاد گرایی و تروریسم ممد این سیاست وزارت خارجه افغانستان است.
سپردن مسالمت امیز کابل برای طالبان از جانب جمعیت اسلامی تا رسیدن پای عساکر ناتو وامریکا و دستمزدهای خارج از حسابیکه امریکا به جمعیت اسلامی داد تصادفی نبود بلکه پروژه ای بود تا ایالات متحده امریکا این سرزمین را بطور کامل در اختیار دراورده وپایگاههای نظامی اش را دران مستقر سازد .
از امکان بعید نیست که امریکا وپاکستان این دودوست دیرینه شان( طالب وجمعیت )را مجددآ بهم پیوند دهند وخود بر دوام پالیسی های مطروحه زیر نام مشروعیت بردوام حضور نظامی طویل المدت قانونیت بخشیده سهم پاکستان بر تعین سرنوشت افغانستان را نیز از نظر دور ندارد.