I

 

محمد ولی

I

یاس وامید درهم امیخت و انتخابات ریاست جمهوری دایر گردید

I

در یک کشور زیر قومانده چندین مرجع خارجی آمیزه یاس وامید، تردد ودو دلی خار خار اندیشه مردم درتصمیمگیری های بزرگ ملی وسر نوشت ساز، بوده میتواند.
در انتخابات ریاست جمهوری هردو عامل در شرکت وعدم شرکت واجدین شرایط رای دهی بی تاثیر نبود.
افتضاح انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ وانتخابات اخیر پارلمانی ، شک در مورد آخرین تصمیم نتایج انتخابات که معمولآ توسط مراجع خارجی اتخاذ میگردد ،تکرار دوباره جعل وتقلب تیمهای انتخاباتی ، عدم قبولی نتایج انتخابات وبردن کشور بسوی بحران از جانب بازندگان ، تهدید های پیهم امنیتی از طرف طالبان وتبلیغ وسیع ان توسط دستگاههای تلویزیونهای غیر ملی وتفرقه انداز داخلی نا امیدی های بود که عده ای از مردم از رفتن به پای صندوقهای رای دهی ابا ورزیدند.
امید به ختم حاکمیت دوگانه ناشی از تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی و کشمکش های پنج ساله دو راس این حکومت ، مبارزه با زور سالاری وتفنگداری، گام برداشتن بسوی صلح وجلو گیری از خطر استقرار مجدد امارت طالبانی محرکه های بود برای انانیکه خواستند از طریق یک عملیه دمو کراتیک وقانونی دولت برامده از انتخابات را مشروعیت وقانونیت بخشند.
شیوه کار شبکه های تلویزیونی وگروههای که با انتخابات مصروفیت داشتند ار سبوتاژ تا ایجاد شک ودودلی وقسمآ تشویق در سهمگیری نشان داد که دست تخریبکاران و منفی گرایان بلند تر وموثر تر از حامیان این عملیه ملی ووطنی بود.
اگر این انتخابات افتخاری داشته باشد مربوط به رای دهندگان و منسوبین قوای مسلح کشور است که یکی با قبول خطرات جانی ناشی از تهدید دشمن وسبوتاژ سیاسی شبکه های مختلف ودیگری با ابراز شایستگی وتوانمتدی برای دفع خطرات وتامین امنیت مراکز رای دهی وجریان سهمگیری مردم از یک آزمون بزرگ موفقانه بیرون شدند .
اما نشرات تلویزیونی غیر دولتی بخصوص تلویزیون طلوع نیوز و " مشتقات" ان چون طلوع ولمر از اول تا اکنون که سه روز ازان سپری میشود با تخریب ومنفی بافی ذهنیت خوب برای مردم نمیدهد واین روند ملی را نزد مردم به بی باوری وشک مواجه میسازد . تبلیغات انها از میان ۱۶ تیم انتخاباتی صرف به نفع تیم ثبات وهمگرایی صورت میگرفت وتا اکنون ادامه دارد .
برخی کاندیدان غرض تخریب و بهره برداری شخصی وحزبی به مبارزات انتخاباتی پرداختند ، بدون داشتن برنامه روشن وطرح ان صرف وظیفه بد گویی ازدیگران وناکام جلوه دادن انتخابات را داشتند که بر اذهان عامه بی تاثیر نمیباشد وهرکسی که اندکی درک سیاسی دارد میداند این وظیفه از کدام کشور وکدام مرجع استخباراتی برای شان داده شده است . نیت منفی وموضعگیری ضد ملی وقانونی انان در گردهمایی ها، در مناظرات ومصاحبه های تلویزیونی هویدا وروشن بود . ازین طریق خواستندبر اعمال گذشته خاک بریزند ‌وبا دروغ وانکارو اتهام بر دیگران صفحه جدید تبلیغاتی را ترویج نمایند.
دیده شود که فیصدی سهمگیری مردم جوابگوی قانونی بودن انتخابات وشخص برنده ان بوده میتواند یانه ؟ اگر نباشد چه واقع خواهدشد ؟ حوصله مردم برای رفتن دوباره به صندوقهای رای دهی به سر رسیده شاید کمتر ازین شرکت کنند.
در صورت عدم جوابگویی قانونی دو مشکل بوجود می اید :
۱- سبوتاژها از هر مرجعیکه صورت گرفته نتیجه میدهد وانتخابات نا کام اعلان شده شاید طرح بدیل ان همان پروسیجر های اعلان شده گذشته یعنی حکومت موقت یا سر پرست باشد که بلند گویان ان از امریکا تا افغانستان کم نیست.
۲- قبول اینکه مردم ازین صحنه ارایی های هیجده ساله امریکا خسته ، متنفر ورو گردان اند، دموکراسی وارداتی نوع امریکایی پر از مخارج والوده با تقلب وفریب میان افغانها ترویج شده نتوانست باید به فکر چاره دیگر بود .
اگر قرار باشد که ادامه بحران وتسنج عمدی در کشور از جانب امریکا دامن زده میشود تا تغیر بعدی را طبق پلان وسیاست خود عملی سازد بدیل نظام موجود جز امارت وبنیاد گرایی چیز دیگری نخواهد بود .
ذوق زدگان تغیر مطمئن باشند که شریط بدتر ازامروز را خواهند دید وکشور برای زمان طولانی به قهقرای امارت وبنیاد گرایی درخواهد غلطید درحالیکه پایگاه های نظامی امریکا وعساکرش باقی مانده مانند عربستان سعودی حامی وحافظ حاکمیت بوده ثبات زیر شمشیرهارا برخواهد گشتاند ومنفعتش را دران مصئون تر از حالا خواهد دید .
شک منطقی سبوتاژ انتخابات رااز اثر بازی های پر از مکر وفریب حدود یک ساله امریکا نمیتوان بی مورد دانست.
شاید پرسشی به میان اید که چاره چه است؟
جواب انرا میگذاریم به اعلان رسمی نتایج انتخابات.