I

محمد ولی

 

خطاب مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف ونهی عن المنکر طالبان

I

به دکتور عبدالله عبدالله در حمایت از تیم انتخاباتی اش

 

مابرای این نیامده ایم که تو کدام ولی هستی ، ما برای این امده ایم که تو یک مجاهد هستی . به لحاظ خدا ازین به بعد قاتل ما نباش، به لحاظ خدا ازین به بعد مجرم جنگی نباش ، نفاق ملی را دامن نزن. درزمان جهاد که تو از سر لوگر تیر میشدی عزتت میکردیم ، نانت میدادیم ، سلاحت را تا شمالی میبردیم . ما یک مسلمان بودیم نه تو تاجک بودی نه من پشتون ، به لحاظ خدا ازهر نوع تبعیض پرهیز کن برادرت هستیم .
ما یک ملا هستیم در مسجد پشت ما تو، ازبک، ترکمن ، پشتون ، دریور ،و انجنیر نماز میخواند پس بی ایمان هستیم که تبعیض میکنیم . درین ۱۸ سال تو به خانه ما آمدی مارا بندی کردی ، حاجی الماس به خانه ما امد مارا بندی کرد. ازرده نشوی تیم تو مردم را جذب نتوانسته است.
ازین سخنان که به ادرس آغای عبدالله گفته شد چه میتوان دریافت؟
اگر داکتر عبدالله وجمعیت راکه نام از استاد ربانی هم برد مجاهد میدانند چرا باعث سقوط وفرارانها از کابل شدند در حالیکه مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف ونهی عن المنکر بود چرا جمعیت وحکومت انرا شر وفساد نام نهاده افراد گیر شده شر وفساد را به سنگین ترین مجازات محکوم وشکنجه میکرد؟
همین دکتور عبدالله مجاهد وجمعیت اسلامی وشورای نظار نبود که بر دوش عساکر امریکایی بعد از سقوط طالبان به کابل امد ه افتخار سقوط را بخود اختصاص داده بودند وبه نظامی های امریکا میگفتند بمب های بزرگتر را بر طالبان پرتاب کنید ؟
اگر طالبان برخاسته از پاکستان جمعیت برخاسته از پاکستان را سقوط دادند وجمعیتی ها افتخار دعوت عسکر امریکا را برای سقوط طالبان بخود نسبت میدهند پس باید قبول کرد که همان مراجع درپیوند مجدد شان ذیدخل هستند.
دوم اینکه جمعیت اسلامی راکه فعلآ به نمایندگی از ان داکتر عبدالله را مخاطب کرده است عامل نفاق قومی وسمتی وتشدید تضادهای ملی دانست ، مجرم جنگی و قاتل گفت . یعنی خودرا موسیچه بیگناه جنگ ۱۸ ساله وانمود ساخت.
ازروی لحاظ خدا به او گفت به قتل وقتال وجرایم جنگی ودامن زدن اختلافات ملی خاتمه بده.
جمهور محققین وصاحب نظران در مورد اعمال جمعیت اسلامی وشورای نظار در تشدید اختلافات قومی وسمتی متفق الرای اند و میگویند بعداز جهاد سیاست با مفهومی که بتواند این تنظیم را در حیات سیاسی جامعه اثر گذار وسرتاسری وانمود سازد وجود نداشت ازین رو برای حفظ صفوف جمعیت و حفظ دارایی های چپاول شده وداشتن سهم در دولت بر غوزه تنگ قومی ومنطقوی پیچیدند وازهمین موضع با استفاده از برافروزی احساسات قومی وزبانی در پی حفظ منافع وموقفهای خویش اند .
این سیاست خیانت ملی است زیرا چند سوداگر قوم وزبان میخواهند برخی از هموطنان را در گرو تبعیض قومی وسمتی گیر اورند درحالیکه این تفرقه وتبعیض میان مردم جا ندارد.
مولوی قلم الدین ازامامت برای هر قوم وهر ملیت نام برد وانرا از لحاظ عقیدتی عامل وحدت ملی خواند که درست گفت . در کنار ان اگر از لحاظ اجتماعی واقتصادی دیده شود مزدور کار ازبک ، هزاره ، تکمن ، بلوچ ، تاجک وپشتون در چوکهای شهر ها با یک دانه بیل در کنار هم برای پیدا کردن کار یکجا می ایستند ، در یک تعمیر باهم میروند وکار میکنند ، پارچه نان خشک وچای تلخ یا کلچه پیاز شانرا روی یک دستمال میگذارند وبا صمیمیت انرا میخورند درینجا وحدت ملی است.
در صنوف مکاتب وپوهنتونها پسران وختران همه اقوام درکنار هم می نشینند واز لکچر استاد پشتون وتاجک وهزاره وازبک وترکمن وبلوچ علم می اموزند واستاد را پدر معنوی شان میدانند استادان هم شاگردان را همچون فرزند شان میشمارند .
سربازیکه در جبه میجنگد وصاحب منصبی که قومانده میدهد هیچکدام از یک قوم واحد نیست افتخار شان در ترکیب قومی وملی شان است که باهم یکجا از وطن دفاع میکنند وزیر یک قومانده صرفنظر از تعلق قومی قوماندان عمل میکنند.
این وحدت در میان مردم قایم است اما از قصر های حاصل خون وعرق مردم تبلیغ منفی میشود .
وطن واحد وملت واحد داریم ، بوحدت همه اقوام باورمندیم . تلاشهای چند مغرض منفعتجو استخدام شده ازبیرون نمیتواند این وحدت را برهم بزند .
امید است انتخابات امروز زیاست جمهوری جواب رد قاطع به این گروه اقلیت انگشت شمار بوده بتواند.

 

محمد ولی

 

خطاب مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف ونهی عن المنکر طالبان

I

به دکتور عبدالله عبدالله در حمایت از تیم انتخاباتی اش

 

مابرای این نیامده ایم که تو کدام ولی هستی ، ما برای این امده ایم که تو یک مجاهد هستی . به لحاظ خدا ازین به بعد قاتل ما نباش، به لحاظ خدا ازین به بعد مجرم جنگی نباش ، نفاق ملی را دامن نزن. درزمان جهاد که تو از سر لوگر تیر میشدی عزتت میکردیم ، نانت میدادیم ، سلاحت را تا شمالی میبردیم . ما یک مسلمان بودیم نه تو تاجک بودی نه من پشتون ، به لحاظ خدا ازهر نوع تبعیض پرهیز کن برادرت هستیم .
ما یک ملا هستیم در مسجد پشت ما تو، ازبک، ترکمن ، پشتون ، دریور ،و انجنیر نماز میخواند پس بی ایمان هستیم که تبعیض میکنیم . درین ۱۸ سال تو به خانه ما آمدی مارا بندی کردی ، حاجی الماس به خانه ما امد مارا بندی کرد. ازرده نشوی تیم تو مردم را جذب نتوانسته است.
ازین سخنان که به ادرس آغای عبدالله گفته شد چه میتوان دریافت؟
اگر داکتر عبدالله وجمعیت راکه نام از استاد ربانی هم برد مجاهد میدانند چرا باعث سقوط وفرارانها از کابل شدند در حالیکه مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف ونهی عن المنکر بود چرا جمعیت وحکومت انرا شر وفساد نام نهاده افراد گیر شده شر وفساد را به سنگین ترین مجازات محکوم وشکنجه میکرد؟
همین دکتور عبدالله مجاهد وجمعیت اسلامی وشورای نظار نبود که بر دوش عساکر امریکایی بعد از سقوط طالبان به کابل امد ه افتخار سقوط را بخود اختصاص داده بودند وبه نظامی های امریکا میگفتند بمب های بزرگتر را بر طالبان پرتاب کنید ؟
اگر طالبان برخاسته از پاکستان جمعیت برخاسته از پاکستان را سقوط دادند وجمعیتی ها افتخار دعوت عسکر امریکا را برای سقوط طالبان بخود نسبت میدهند پس باید قبول کرد که همان مراجع درپیوند مجدد شان ذیدخل هستند.
دوم اینکه جمعیت اسلامی راکه فعلآ به نمایندگی از ان داکتر عبدالله را مخاطب کرده است عامل نفاق قومی وسمتی وتشدید تضادهای ملی دانست ، مجرم جنگی و قاتل گفت . یعنی خودرا موسیچه بیگناه جنگ ۱۸ ساله وانمود ساخت.
ازروی لحاظ خدا به او گفت به قتل وقتال وجرایم جنگی ودامن زدن اختلافات ملی خاتمه بده.
جمهور محققین وصاحب نظران در مورد اعمال جمعیت اسلامی وشورای نظار در تشدید اختلافات قومی وسمتی متفق الرای اند و میگویند بعداز جهاد سیاست با مفهومی که بتواند این تنظیم را در حیات سیاسی جامعه اثر گذار وسرتاسری وانمود سازد وجود نداشت ازین رو برای حفظ صفوف جمعیت و حفظ دارایی های چپاول شده وداشتن سهم در دولت بر غوزه تنگ قومی ومنطقوی پیچیدند وازهمین موضع با استفاده از برافروزی احساسات قومی وزبانی در پی حفظ منافع وموقفهای خویش اند .
این سیاست خیانت ملی است زیرا چند سوداگر قوم وزبان میخواهند برخی از هموطنان را در گرو تبعیض قومی وسمتی گیر اورند درحالیکه این تفرقه وتبعیض میان مردم جا ندارد.
مولوی قلم الدین ازامامت برای هر قوم وهر ملیت نام برد وانرا از لحاظ عقیدتی عامل وحدت ملی خواند که درست گفت . در کنار ان اگر از لحاظ اجتماعی واقتصادی دیده شود مزدور کار ازبک ، هزاره ، تکمن ، بلوچ ، تاجک وپشتون در چوکهای شهر ها با یک دانه بیل در کنار هم برای پیدا کردن کار یکجا می ایستند ، در یک تعمیر باهم میروند وکار میکنند ، پارچه نان خشک وچای تلخ یا کلچه پیاز شانرا روی یک دستمال میگذارند وبا صمیمیت انرا میخورند درینجا وحدت ملی است.
در صنوف مکاتب وپوهنتونها پسران وختران همه اقوام درکنار هم می نشینند واز لکچر استاد پشتون وتاجک وهزاره وازبک وترکمن وبلوچ علم می اموزند واستاد را پدر معنوی شان میدانند استادان هم شاگردان را همچون فرزند شان میشمارند .
سربازیکه در جبه میجنگد وصاحب منصبی که قومانده میدهد هیچکدام از یک قوم واحد نیست افتخار شان در ترکیب قومی وملی شان است که باهم یکجا از وطن دفاع میکنند وزیر یک قومانده صرفنظر از تعلق قومی قوماندان عمل میکنند.
این وحدت در میان مردم قایم است اما از قصر های حاصل خون وعرق مردم تبلیغ منفی میشود .
وطن واحد وملت واحد داریم ، بوحدت همه اقوام باورمندیم . تلاشهای چند مغرض منفعتجو استخدام شده ازبیرون نمیتواند این وحدت را برهم بزند .
امید است انتخابات امروز زیاست جمهوری جواب رد قاطع به این گروه اقلیت انگشت شمار بوده بتواند.