I

 

پیام محترمه داکتر فتانه نجیب بمناسبت بیست و سه مین سالروز

شهادت دکتور نجیب الله و برادر شان شهید احمد زی

I

هموطنان عزیز !

پنجم میزان ١٣٩٨ش، با سالروز شهادت دکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادر شان شهید احمدزی مصادف است.

به این مناسبت به همه دوستان و افغان های که خود را با ما درین اندوه بزرگ سهیم می دانند، تسلیت می گویم.

به روان پاک شهدای راه وطن، که به خاطر تأمين صلح و امنیت و دفاع از شرف و نوامیس ملی کشور عزیز ما، جان های شیرین شان را قربان نموده اند، درود فراوان می فرستم.

بیست و سه سال پیش دکتور نجیب الله و برادرش احمدزی به دستان ناپاک متجاوزین و مداخله گران اجنبی، طبق دستور دشمن معلوم الحال افغانستان، با تجاوز به حریم ملل متحد در کابل به شهادت رسیدند.

دکتور نجیب الله تیر دوست و نیزه دشمن را به جان خرید ولی از آرمان های خود و مردم درد کشیده وطن، که قربانی مداخله تجاوزگران بیگانه شده اند، روگردان نه شد.

آرمان های دکتور نجیب الله نه تنها در وجود همرزمانش بلکه در سینه نسل جوان کشور، که چشم امید مردم افغانستان هستند، نفس می کشد و زنده است.

گذشت زمان که داور عادل و روشنگر حقایق است، صحت اندیشه ها و آرمان های ملی دکتور نجیب الله را ثابت ساخت و امروز مردم حق شناس و آزاده افغانستان اندیشه ها و صحبت های او را، که دلنشین دلها شده است، پاس می‌دارند و ارج میگذارند.

باور کامل دارم آن روز فرارسیدنی است که مردم آزادی دوست افغانستان عمدتاً نسل بالنده و جوان كشور در برآورده شدن آرمانهای بزرگ تامین وحدت ملی، برقراری صلح و امنیت وطنی و آبادانی کشور شان مسئوليت تاريخی خويش را ايفا نموده و كشور را از تراژيدی جنگ تحميلی و خانمانسوز چهل ساله نجات خواهند داد.

درود بی پایان به ارواح همه شهدای راه وطن

فتانه نجیب