محمد ولی

صدای اشنا در مورد لغو انتخابات ریاست جمهوری

باوجودیکه امادگی های انتخاباتی وکمپاینهای مربوط به ان درروزهای اخر نزدیک شده است ، صدای برخی طالب گراهای معلوم الحال اما فساد سالار وچپاولگر درمورد لغو انتخابات ریاست جمهوری بالا میگردد ولی نمی گوید بدیل ان چه بوده میتواند؟
این صدا کشی عاری ازدو هدف نیست:
۱- یکدست ساختن قدرت سیاسی اینده افغانستان بربنیاد تفکر ، عمل وسیاست طالبانی.
۲- جلو گیری از یک دولت سر براورده از ارای مردم که مشروع وقانونی باشد.
محمد ولیعیب این دو هدف درچه است ؟
به هیچکس پوشیده نیست که ذهنیت عام مردم باحفظ صدمات برداشته از حاکمیت ۱۸ ساله اماده نیست حاکمیت خالص طالبانی امتحان شده در گذشته را بپذیرد ، مگر اینکه در حالت مجبره ناشی از سقوط حاکمیت موجود (وسلمو تسلیما) گفته ان جام زهررا بنوشد.
تحولات ودگرگونی های اخیر درعرصه های فرهنگی، سیاسی وروانی مردم صفحه جدیدی از اندیشه ، خواست وارزو را برای خانواده ها ونسل جوان باز کرده است که نمیشود این تمنیات تحول طلبانه وامید رسیدن به یک زندگی بهتر را با اجبار مذهبی نوع سلفی مبادله کرد.
مناسبات بیرونی با انعقاد قراردادها، معاهدات اعم از سیاسی ، اقتصادی وتجارتی ، کنفرانسهای بین المللی در مورد افغانستان این کشوررا از حالت تجرید وانزوا بیرون اورده ممالک ذیعلاقه نخواهند خواست ونخواهند گذاشت این مناسبات، تعلقات ومصارف پولی توام با تلفات جانی منجر به به برقراری امارت طالبانی گردد ، امارتیکه با مظاهر تمدن ، حقوق بشر ، موقف زن در اجتماع ، تعلیم وتربیه وغیره درتضاد باشد.
اگر مراجع خارجی ایکه نفع شانرا از لحاظ راهکاری یا راهبردی دروجود این امارت ببینند ، شخصیتهای با نفوذ، احزاب تاثیر گذار ومحافل جانبدار تمدن ونو گرایی ان کشورها با چنین موضعگیری توافق نخواهند کرد که فشار های وارده بر ترامپ وانصراف وی از امضای معاهده با طالبان والغای مذاکرات با ایشان شاهد این اصل است.
انانیکه از سبوتاژ حرکت های دمو کراتیک دست بر نمیدارند باید به خود ایند وبیشترازین از مخالفت با روند جاری که تقریبآ روند مسلط بر جامعه است ابا ورزند . سهم شان در سیاست اینده افغانستان بنا بر فساد سالاری گذشته وصف ارایی در مقابل جریانات روان در حال اختتام است ، بیجا دست به اخلال واخلالگری نزنند و افتضاحات دیگری را ثبت زندگی نامه سیاسی شان نسازند.
کسانیکه بنابر عواملی چون حفظ پول وجایداد دست اورده سرراه یک دولت برامده از ارای مردم سنگ اندازی میکنند منظور دیگری جز بلند نگهداشتن دست طالب در پروسه های بعدی مذاکره وصلح ندارند ، میخواهند طالبها با بهانه عدم مشروعیت وعدم قانونیت دولت ومذاکره کنندگان دولتی بر مشروعیت کاذب شان که از جنگ وفشار جنگی منشاء میگیرد بیافزایند وخودرا صاحب سهم بلند در حاکمیت بعدی به حساب فیصدی قدرت وانمود سازند وبه تدریج با قبولاندن طرحهای شان زیر نام " اسلامی وعنعنوی" برهمه نواوری ها خط بطلان کشیده گویا ازراه مذاکره ومشروعیت در دپلماسی ایجاد امارت اسلامی را قانونیت بخشند وبعدها با انفاذ قوانین دلخواه مردم را در گرو انفاذ احکام جزمی ، دایمی ولا یتغیر گیر ارند.
درحالیک دولت برامده از ارای مردم به حکم مشروعیت وقانونیت میتواند جانب مقابل را بر میز مذاکره با دست بالا تر حاضر سازد ووادار به صلح ومصالحه گرداند‌.
در حق این مردم جفاهاهای زیادی صورت گرفته جفاهای بزرکتر از قتل های عام هردو طرف جنگ وقوای ناتو وامریکا، خانه خرابی، سربریدن ،گرسنگی ومحتاجی ، اعتیاد به مواد مخدر، وجفای نارواتر از سلب حق انسانی زن ومرد دیگر چه باقی مانده است که براو تعمیل گردد؟
جفا کارانیکه از چپاول حق سر باز ، یتیم وبیوه زن صاحب زندگی های جبروتی ناز ونعمت شده اند دیگر ازین ملت چه میخواهند که ازحق انتخاب زعامت شان هم دستبرادر نیستند وزیر نام مصلحت نمایی وخیر خواهی دروغین دست بسته انرا بدام امارت می اندازند ومانع حرکت بسوی اینده خوب ومطمئن میگردند.
اگر خواهان افغانستان ارام وعاری از جنگ هستند بجای تخریب وسنگ اندازی بر اتش بس عمومی واغاز مذاکرات بین الافغانی در وجود یک دولت با صلاحیت قانونی ومشروع پا فشاری کنند.
ودر صورت داشتن حسن نیت ومصلحت جویی وخیر خواهی به تشویق مردم در سهمگیری در انتخابات وارزوی انتخابات شفاف بپردازند وبا خیر خواهی ونیک اندیشی از خطر بروز حوادث منفی بد اندیشان از اعلان نتایج انتخابات جلو گیری کنند.