I

 I

مــواضـــع حزب وطن در مــــورد مسـایل صلــح و انتخــابـات
شعبه مطالعات سیاسی و ستراتیژیک

I

با اغاز پیکار های انتخاباتی ٬ احتمال انتخابات برای ریاست جمهوری با وصف موانع جدی داخلی و خارجی افزایش یافته است . در پیوند با احتمال تدویر انتخابات ریاست جمهوری بحث تقدم صلح بر انتخابات و یا بر عکس آن و تاکید بر مغایرت و تقابل میان این دو اینک به محور گفتمان سیاسی مبدل گردیده است .
بیزاری از وحشت جنگ و نیاز و آرزومندی مردم برای تامین صلح زمینه را برای اتخاذ مواضع احساساتی و عجولانه و در عین حال سو استفاده ازین خواست بر حق مردم مساعد نموده است . همسایه های طماع و گروه های وابسته به آنان غرض رسیدن به اهداف ستراتیژیک خویش بازی خطرناکی را با روان مردم راه انداخته اند که در دراز مدت زیانهای بمراتب بزرگتر از جنگ را با خود همراه خواهد داشت . پاسخ صریح به این پرسش که آیا واقعآ انتخابات و صلح در مغایرت باهم قرار دارند و ناگزیر باید یکی از آنرا انتخاب نمود به ضرورت تاریخی مبدل گردیده است زیرا این پاسخ تصویر تمام نمای اشخاص و نیروهای سیاسی کشورا را به نمایش میگذارد و بازی یی را که زیر نام صلح اغاز گردیده از هاله ابهام بیرون آورده در معرض قضاوت عامه قرار میدهد .
درین بازی قبل از همه تعریف و برداشت از صلح حایز اهمیت تعین کننده است . اگر صلح را حفظ نظم اجتماعی در مناسبات متقابلآ مفید٬ همدیگر پذیری آگاهانه و حرکت بسوی پیشرفت و ترقی بر پایه نقش تعین کننده آرای مردم بپذیریم پروسه نسبتآ طولانی توام با فراز ونشیب دشوارگذار است که از قطع جنگ اغاز گردیده و با حرکت بلا انقطاع بسوی تامین عدالت اجتماعی و حقوق اساسی ره میگشاید ٬ در چنین حالت انتخابات نه تنها در مغایرت با پروسه قرار ندارد بلکه تکمیل کننده و مشخصه آنست که هم برای طالب وهم غیر طالب فرصت آنرا میدهد تا با مراجعه به آرای مردم سکان حکومت را بدست خود گیرند
ولی اگر صلح بمثابه حرکت عجولانه و سو استفاده از خواست مشروع اکثریت مردم تنها در محدوده معامله با طالب بر پایه تحفظ منافع بیگانه ونفی اراده مردم زیر نام مصلحت مطرح و تعریف گردد و طالب نیز از موضع خویش مبنی بر تعریف و برداشت خود از حقوق و آزادی های مردم و تاسیس امارت اسلامی عقب نکشد در آنصورت انتخابات در مغایرت با معامله با طالب که تحت نام صلح هدف تسلط فکر و کادر رهبری طالبی را برای تحقق پروژه های استخباراتی منطقوی وفرامنطقوی مدنظر دارد قرار میگیرد .
به باور ما چنین صلحی نه به آتش بس می انجامد ٬ نه به ختم جنگ و نه به تفاهم بین الافغانی . این ادامه جنگ است در وضیعت که اگر نتیجه آن تسلط کامل نظام و تعریف طالبانی از حاکمیت و اسلام نباشد به تقویت کامل این طرز تفکر در حاکمیت و نظام می انجامد .
و آنچه بر میگردد به مسله نظام ٬ از انجائیکه در وضع موجود جامعه ما مستعد ارائه بدیل نیست مکلف به ایجاد آن میباشد که در صورت تسلط پروژه های طالب پروری و طالب باوری دشواریهای این راه چندین بار به نفس خود ضرب میخورد .
به نظر ما حمایت از انتخابات حمایت از استقرار نظام است و کسی میتواند اهمیت حیاتی حمایت از نظام را بدرستی درک نماید که فجایع بعد از سقوط نظام جمهوری افغانستان را با تمام حجم و ابعاد ان مطالعه و درد انرا احساس کرده باشد . حمایت از نظام به معنی بی نقص بودن نظام موجود نیست ولی مخالفت با نظام موجود با هر اسم و رسمی که مطرح باشد چه عمدی و چه غیر عمدی٬ چه اگاهانه و چه غیر آگاهانه زمینه سازی برای تاسیس امارت اسلامیست .
حمایت از انتخابات ریاست جمهوری به هیچصورت به معنی حمایت از حکومت نیست٬ ما در گذشته بار بار طی اسناد مصوب و معتبر خویش تاسیس حکومت ملی را از اولیت های خویش دانسته و برای رسیدن به ان پیگیرانه مبارزه میکنیم و بار دیگر تمام نیروهای ترقیخواه را به کار مشترک درین راه فرا میخوانیم .
به نظر ما حمایت از نظام و حمایت از کاندیدا های پست ریاست جمهوری دو مسله کاملا جدا از هم اند ٬ طوریکه رسمآ اعلام داشته ایم حزب وطن نه خود کاندیدای برای احراز مقام ریاست جمهوری ارائه داشته و نه با هیچ یکی ازکاندیدای هژده گانه در تبانی و اتحاد قرار دارد .
ما اشتراک در پروسه انتخابات را وجیبه ملی میدانیم و در ان شرکت میورزیم ٬ این اشتراک به معنی رای دادن به یکی از کاندیدا ها نیز میباشد . شعبات مسول حزب وقتآ فوقتآ خط مشی ٬ امکانات و توانائی های کاندیدا ها را با توجه به فاکتور های مختلف موثر بر پروسه بررسی و از نتیجه گیری خویش اعضای حزب را مطلع خواهد ساخت در نتیجه مطالعات مقدماتی و در محدوده چند تیم که مبارزات انتخاباتی خود را اغاز نموده اند تیمی که خود را دولت ساز نامگذاری نموده به رهبری داکتر محمد اشرف غنی از لحاظ انسجام و دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی برتری آشکار دارد ٬ دیده شود این برتری را تا کجا حفظ و انکشاف داده میتواند .
این مطالعات و آگاهی دهی همپا با رشد پروسه های مبارزات انتخاباتی منظم تر و مشروح تر برای اعضای حزب ادامه خواهد داشت . این در حالیست که حزب تصمیم ندارد آزادی های حقوقی و قانونی اعضای خویش را بخاطر تعهدات و زدوبند های آشکار و پنهان محدود و مدیریت نماید. حزب ما نه در چنین زدو بند ها اشتراک دارد و نه چنین نیتی دارد.
حزب به اعضای خود آگاهی میدهد . استعمال رای حق قانونی هر عضو حزب چون سایر اتباع کشور است.