I

قسمت دوم و پایانی

بیننده های نهایت محترم ،

اینک  قرار وعده قسمت دوم و پایانی پاسخ ها و پرسش ها تقدیم میگردد .

محترم عبدالبشیر پیوستون رییس شورای سراسری حزب وطن ، در پیرامون موضوعات مربوط به زندگی درون حزبی و اوضاع جاری کشور ، به تعدادی از پرسش های هموطنان عزیز از جمله عده یی از اعضای حزب وطن  که به وسیله ی دست اندر کاران « راه ما »ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن ؛ جمعبندی گردیده است ،پاسخ ارایه داشته اند .

اینک اینجا قسمت دوم و پایانی این پرسش و پاسخ را  تقدیم میدارم .

تا بار دیگر و برنامه دیگر ، خدا نگهدار

ارسالی :

« راه ما »

ارگان نشراتی شورای سراسری حزب و طن

قسمت اول این برنامه را اینجا دیده میتوانید :

I