F

F

F

اعلامیه هیات اجراییه شورای سراسری حزب وطن

F

۲۰ ثور ۱۳۹۸ / ۱۰ ماه می ۲۰۱۹

شهر کابل – افغانستان

F

کشور ما افغانستان در وضعیت پیچیده سیاسی، هرروز بطرف عمق بحران کشانیده میشود، بعید از امکان نیست که تدوام این حالت ، تشدید هر چه بیشتر جنگ های نیابتی، نا امنی ، کشتار انسانها و سیطره بلا منازعه وحشی ترین نیرو های افراطی را در قبال داشته باشد۰

مقابله با این وضعیت قبل از هر چیز به تاسیس جنبش ضد جنگ و ضد عقبگرایی نیازمند است تا توده های وسیع مردم، دست معامله گران و فعالان عرصه جنگ های نیابتی را از یخن خود کوتاه و سرنوشت سیاسی و روابط اجتماعی خود را  خود رقم زنند۰

احزاب ، سازمانها، حلقات و شخصیت های وطندوست، ترقی پسند، ملی، دموکرات و صلحخواه در استحکام و سمتدهی این جنبش از اهمیت تعیین کننده برخورداراستند۰

حزب وطن یکی از پیگیرترین نیرو های امتحان داده این پروسه است که همبستگی سیاسی و سلامت تشکیلاتی ان دلیل بلا منازعه ارتقای نقش ان درین روند محسوب میگردد۰

سلامت تشکیلاتی - سیاسی و رشد کمی و کیفی حزب وطن از زمره اهم وظایفی است که مجمع عمومی پنجم میزان ۱۳۹۱ در بربرابر ما قرار داد۰به تاسی از مکلفیت  مذکور حزب وطن عملا موجود با دعوت به  وحدت سیاسی – تشکیلاتی اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن به ادرس شورای های واحد حزب وطن بحیث یکی از اشتراک کنندگان فعال این پروسه صادقانه و صمیمانه تا سرحد توقف عملی فعالیت های خودبرای پیروزی کمیسون تفاهم اعضای حزب وطن پیش رفت واما فعالیت برخی حلقات که یکی از مظاهر ان امتیاز دهی ها و امتیاز خواهی های تحریک امیز و ایجاد سو تفاهم بود ، همانند بعضی از  اعضای دیگر این کمیسون مجبور به اعلام تعلیق فعالیت های خویش در چوکات کمیسون موصوف گردید۰

ما در حالیکه تلاشهای تاسیس تشکیلات موازی را از ادرس های مختلف گامی در تقابل با همگرایی اعضای حزب وطن  و وحدت سیاسی – تشکیلاتی انها ارزیابی میکنیم ،از تمام ادرس های که با چنین اقدامات متوسل گردیده اند تقاضای تجدید نظر  در نگاه شان به امر وحدت اعضای متشکل و غیر متشکل حزب وطن داریم ۰ ما در حالیکه  تاسیس  تشکل های سیاسی مستقل را حق قانونی شان میدانیم  اذعان میداریم که هیچکسی و یا گروه و حلقه یی حق ندارد تا با استفاده  ناجایز از نام کمیسون تفاهم به ایجاد تشکیلات موازی بپردازند۰بعد از  تدویر مجمع عمومی پنج میزان ۱۳۹۱ساختن هر تشکل بنام حزب وطن غیر مشروع است ، وظیفه تاریخی کمیسون تفاهم ساختن تشکیلات جدید نه ؛ بلکه تفاهم میان ساختار های موجود و انکشاف این تفاهم تا تامین وحدت سیاسی – تشکیلاتی است۰

 ما از انعده دوستان که اصرار دارند راه رفته را دوباره طی نمایند و حاضر به قبول واقعیت و مشروعیت حزب وطن عملا موجود نیستند حق داریم بپرسیم که کجای اسناد مصوب مجمع عمومی پنج میزان(مرامنامه، اساسنامه و گزارش اساسی) در مخالفت و یا مغایرت با اهداف و ارمانهای حزب وطن  قرار دارد؟

در صورت که چنین موارد وجود نداشته باشد، تلاشها  برای انحلال حزب وطن عملا موجود جز خصومت پلان شده در برابر حزب وطن نمیتواند طور دیگری معنی گردد۰

از انجایکه تلاش ها برای وحدت سیاسی – تشکیلاتی اعضای متشکل حزب وطن با موانع زمان طلب برخورد نموده مرجح میدانیم تا بر زمینه کار مشترک  جهت همگرایی اعضای حزب تمرکز بعمل امده  و ازین طریق بسوی وحدت کامل سیاسی  - تشکیلاتی ره گشوده شود۰

 تحرکات تحریک امیز اخیر فیسبوکی، کنایه ها و دشنام ها علیه حزب وطن و مقامات ان راه حل مشکلات موجود نیست، ما باور داریم که اگر وضعیت به همین منوال مسوولیت ناپذیری انکشاف نماید نتنها رفع تعلیق مطرح بحث نخواهد بود بلکه راه های تفاهم را بصورت کامل مسدود خواهد ساخت۰  مسوولیت این وضعیت بدوش انهایی قرار خواهد  داشت که با چسپیدن به شیوه های تحریک امیز موجود ادامه میدهند ۰

 هیچ شیوه پیوند دهی های  میکانیکی حلقات ناراض زیر هیچ عنوان نمیتواند جایگزین وحدت اصولی، پایا و دوامدار گردد۰

اعضای پر افتخار و رزمنده حزب وطن!

حزب وطن عملا وجود دارد و در راه اهداف و ارمانهای خود میرزمد۰ و کمافی السابق درپهلوی رسالت ملی و اجتماعی خویش سلامت  تشکیلاتی – سیاسی و رشد کمی و کیفی حزب را از  زمره اهم و ظایف خود میداند۰

 برای تدویر موفقانه هفتمین اجلاس شورای سراسری حزب وطن که از جمله  استحکام و گسترش هر چه بیشترشورای های حزبی را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد سهم فعال و دین حزبی خود را ادا نماید۰

میر افغان باوری

رییس شورای سراسری حزب وطن